PLASTİK POŞET UYGULAMALARI HAKKINDA

date01 Ağustos 2019 categoryÖnemli

Plastik Poşet Uygulamaları Hakkında
Bilindiği üzere; 2872 sayılı Çevre Kanununun “Poşet ücreti” başlıklı Ek 13 üncü maddesinde (29.11.2018-7153/8 md.) “Kaynakların Verimli Yönetimi ve Plastik Poşetlerden Kaynaklanan Çevre Kirliliğinin Önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü yer almakta olup bu hükme istinaden  “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yürürlüğe girmiştir.

Bu doğrultuda; satış noktaları tarafından satılan plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve geri kazanım katılım paylarının ödenmesi için tahakkuk eden miktarların ödenme süreleri 2872 sayılı Çevre Kanununca belirlenmiş olup, söz konusu beyanname ve ödeme işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi, geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere (z) bendi, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına ise (bb) bendi kapsamında idari para cezaları verilmekte olup, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında ise adli süreç başlatılmaktadır.

İlgili kurum yazısı ekte yer almakta olup, meslektaşlarımıza önemle duyurulur.
Kurum yazısı için tıklayınız

Konya Eczacı Odası